Treatment of acute high-grade acromioclavicular joint dislocation
Jeung Yeol Jeong, Yong-Min Chun
Clin Shoulder Elbow. 2020;23(3):159-165.   Published online 2020 Sep 1     DOI: https://doi.org/10.5397/cise.2020.00150
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Suture augmentation of acromioclavicular and coracoclavicular ligament reconstruction for acute acromioclavicular dislocation
Yingliang Liu, Xu Zhang, Yadong Yu, Weifeng Ding, Yong Gao, Yanting Wang, Rong Yang, Vikas Dhawan
Medicine.2021; 100(33): e27007.     CrossRef